Πρώιμη Παρέμβαση:

 
 

 
Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των υπηρεσιών παρέμβασης που λαμβάνει ένα παιδί από την πρώιμη βρεφική ως και τη νηπιακή ηλικία.

Το πρόγραμμα αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών παρέμβασης το οποίο τροποποιείται σύμφωνα με την ηλικία, την εξέλιξη αλλά και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση για την κατάκτηση δεξιοτήτων σε τομείς της επικοινωνίας, της κίνησης και της γνωστικής και κοινωνικής εξέλιξης.

Οι αλλαγές που συντελούνται στην ανάπτυξη ενός παιδιού κατά την πρώτη πενταετία είναι καθοριστικές για την μελλοντική του εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά και ανάγκες της κάθε ηλικίας, το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες:
 
 
 
 

Πρώιμη Παρέμβαση

 
Απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα 0-18 μηνών και στο πρόγραμμα εντάσσονται παιδιά των οποίων οι δυσκολίες είναι γνωστές εκ γενετής ή/και λαμβάνουν διαγνώσεις και οδηγίες παρέμβασης στην πρώιμη βρεφική ηλικία. Η παρέμβαση ξεκινάει στον φυσικό χώρο της οικογένειας και περιλαμβάνει ενημέρωση για δυσκολίες που υπάρχουν στην εξέλιξη και αφορούν στην κίνηση, στην επικοινωνία, στη σίτιση, στην αλληλεπίδραση κ.α. Παρέχονται οδηγίες για τη μέγιστη αξιοποίηση κάθε στιγμής της οικογένειας με το παιδί και τεχνικές ενίσχυσης της επικοινωνίας ώστε η μάθηση και η εκπαίδευση να ξεκινήσει φυσικά και με εμπλοκή όλης της οικογένειας. Το παιδί μεταβαίνει στον θεραπευτικό χώρο για παροχή ειδικών θεραπειών σταδιακά και η αντμετώπιση γίνεται μέσω παιχνιδιού. Εμφαση δίνεται στη συμμετοχή σε sensory play, στην αμοιβαία αλληλεπίδραση, στην ανάπτυξη προλεκτικών δεξιοτήτων κ.ά.
 
 
 
 
 

Πρόγραμμα Προσχολικής Ειδικής Αγωγής:

 
Το πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο στάδιο μετάβασης όπου το παιδί έρχεται σε επαφή με συνομήλικους σε χώρο εκτός του φυσικού περιβάλλοντος. Η παρέμβαση γίνεται στον θεραπευτικό χώρο και το πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η προσέγγιση περιλαμβάνει εκτός από παιχνίδι και δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο βοηθάει τα παιδιά στην οργάνωση του χώρου και χρόνου τους. Παρέχονται ειδικές θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού και περιλαμβάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα.
 
 
 
 
 
 

Γίνομαι Πέντε!:

 
Απώτερος στόχος κάθε παρέμβασης είναι η ένταξη σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο έχοντας κατακτήσει βασικές δεξιότητες που αφορούν όχι μόνο στη μάθηση αλλά και στη γενικότερη κοινωνική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα Γίνομαι Πέντε! απευθύνεται σε παιδιά τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (με ή χωρίς συνοδό) και έχει περισσότερο ειδικό παιδαγωγικό, παρά θεραπευτικό χαρακτήρα. Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς και ύστερα από τη χορήγηση δοκιμασίας σχολικής ετοιμότητας (ΑΘΗΝΑ test) αποφασίζεται από κοινού με την οικογένεια η επαναφοίτηση, ή η ένταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι η κατάκτηση των προαναφερθέντων δεξιότητων και η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη του παιδιού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες και ενδεδειγμένες θεραπευτικές μέθοδοι σε έντυπη (οπτικό υλικό ενίσχυσης) και ηλεκτρονική μορφή (εφαρμογές στο I-pad). Η προσέγγισή μας ακολουθεί την αρχή της διαφορετικότητας και «δεν εφαρμόζεται μία μέθοδος για όλα τα παιδιά». Αντιθέτως, κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους, κυρίως, όμως, τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τις οικογενειακές συνθήκες. Στο Stepping Stone, είμαστε περήφανοι για την ευελιξία μας, για τις γνώσεις μας και για την ικανότητά μας να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κάθε οικογένειας ξεχωριστά.