ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών παρέμβασης σε παιδιά πρώιμης προσχολικής ηλικίας τα οποία, λόγω αναπτυξιακής καθυστέρησης ή διαταραχής,  χρήζουν ενίσχυσης για την κατάκτηση δεξιοτήτων σε τομείς της επικοινωνίας, της κίνησης και της γνωστικής και κοινωνικής εξέλιξης. Υπηρεσίες παρέχονται σε παιδιά από 18 μηνών ως 5 ετών.

Ένας συνδυασμός θεραπευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού, σχεδιάζεται από τους επιστημονικούς συνεργάτες με στόχο την μέγιστη εξέλιξη. 

Ο στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι η κατάκτηση των προαναφερθέντων δεξιότητων και η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη του παιδιού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.  Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες και ενδεδειγμένες θεραπευτικές μέθοδοι σε έντυπη (οπτικό υλικό ενίσχυσης) και ηλεκτρονική μορφή (εφαρμογές στο I-pad). Η προσέγγισή μας ακολουθεί την αρχή της διαφορετικότητας και «δεν εφαρμόζεται μία μέθοδος για όλα τα παιδιά».  Αντιθέτως, κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους, κυρίως, όμως, τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τις οικογενειακές συνθήκες. Στο Stepping Stone, είμαστε περήφανοι για την ευελιξία μας, για τις γνώσεις μας και για την ικανότητά μας να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κάθε οικογένειας ξεχωριστά.