ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης λαμβάνει χώρα τις πρωϊνές ώρες και αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών παρέμβασης σε παιδιά πρώιμης προσχολικής ηλικίας τα οποία, λόγω αναπτυξιακής καθυστέρησης ή διαταραχής,  χρήζουν ενίσχυσης για την κατάκτηση δεξιοτήτων οι οποίες εμφανίζονται στα πρώτα 3 χρόνια ζωής ενός παιδιού.

Οι δεξιότητες αυτές μπορεί να αφορούν:

  • στην κίνηση
  • στην επικοινωνία
  • στο λόγο και την ομιλία
  • στην γνωστική ανάπτυξη
  • στις κοινωνικές δεξιότητες
  • στην αυτονομία
  • στο παιχνίδι

Η ένταξη στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης μπορεί να είναι ολικής ή μερικής συμμετοχής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και συναποφασίζεται από τους γονείς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του κέντρου. 

Το πλήρες πρόγραμμα διαρκεί 4 ώρες και κατά την διάρκεια αυτών το παιδί βρίσκεται σε ολιγομελή ομάδα και παρακολουθεί ατομικές συνεδρίες (pull out) κλασσικών και εναλλακτικών θεραπειών. Η παρέμβαση γίνεται από επαγγελματίες θεραπευτές οι οποίοι είναι εξιδεικευμένοι σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. 

Το πλήρες πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης παρέχει υποστηρικτές υπηρεσίες και στους γονείς και τους εμπλέκει στην όλη διαδικασία καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζουν και οι ίδιοι τρόπους χειρισμούς και αντιμετώπισης των διαφόρων συμπεριφορών και δυσκολιών του παιδιού.

Ο στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι η κατάκτηση των προαναφερθέντων δεξιότητων και η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη του παιδιού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.  Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες και ενδεδειγμένες θεραπευτικές μέθοδοι σε έντυπη (οπτικό υλικό ενίσχυσης) και ηλεκτρονική μορφή (εφαρμογές στο I-pad). Η προσέγγισή μας ακολουθεί την αρχή της διαφορετικότητας και «δεν εφαρμόζεται μία μέθοδος για όλα τα παιδιά».  Αντιθέτως, κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους, κυρίως, όμως, τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τις οικογενειακές συνθήκες. Στο Stepping Stone, είμαστε περήφανοι για την ευελιξία μας, για τις γνώσεις μας και για την ικανότητά μας να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κάθε οικογένειας ξεχωριστά.